ติดต่อสหกรณ์โทร 022470901 ต่อ 42001 - 42004

ประธานกรรมการ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
ประธานกรรมการดำเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  0.50%
 • ออมทรัพย์พิเศษ
  2.00%
 • ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
  1.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ
  4.50%
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
  4.50%
 • เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  5.50%
 • เงินกู้สามัญ
  5.50%
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  5.50%