ติดต่อสหกรณ์โทร 022470901 ต่อ 42001 - 42004

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

โดย จุฑาทิพย์ โพชวัฒน์
 วันที่ 7 ก.พ. 2567 17:08 น.
 496
หน้าปก ไฟล์แนบ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ไฟล์แนบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไฟล์แนบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไฟล์แนบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ ไฟล์แนบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ไฟล์แนบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ไฟล์แนบ
ภาคผนวก ไฟล์แนบ

E-BOOK https://online.fliphtml5.com/ubtaz/sqqu/